Magyar English
e-mail küldése

e-mail küldése
 

KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet

"Egyedi igények Egyedi megoldások"


2002 óta kínálunk nélkülözhetetlen szolgáltatásokat a társadalom- piac- közvélemény-, média- és szervezetkutatások területén.

Elsősorban egyedi megrendelői igényekhez igazított véleménykutatási, szervezetkutatási, tartalom- és szövegelemzési munkákra szakosodtunk, melyeket  munkatársaink társadalomtudományi tevékenysége révén, a tudományos közösséggel is megosztunk. Transzparens módszertan, szakmai megalapozottság és a legfrissebb társadalomtudományi eredmények egyedi megrendelői igényekhez illesztése jellemzi kutatási megoldásainkat.

Kérdezőbiztosi hálózatunk segítségével országos reprezentatív, illetve regionális kutatásokat végzünk telefonos (CATI), illetve személyes (PAPI, CAPI) adatfelvételi módszerek alkalmazásával. On-line kutatási infrastruktúránk (CAWI) lakossági, vagy speciális célcsoportokra irányuló kutatások lebonyolítását teszi lehetővé. Utóbbi lehetőség kiemelten javasolt belső, vállalati felmérések lebonyolítására, melynek során a munkavállalók teljes anonimitásban válaszolhatnak a kérdőív kérdéseire. Az on-line felmérési módszerek gyors, szakszerű és költség hatékony adatfelvétel lehetőségét biztosítják ügyfeleink számára.
Ízelítő nyilvános kutatási eredményeinkből:


TECH GENDER: Lányok útja a műszaki Diplomáig - Középiskolai és felsőoktatási esélyek és nemi különbségek a műszaki pályaválasztás területén

A Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet kvalitatív és kvantitatív véleménykutatási módszerekkel vizsgálta a nemek közti eltérések műszaki felsőoktatásban megjelenő különbségeit. A kutatás kvalitatív fázisa során egyrészt a középiskolás lányok műszaki pályaválasztásának kérdéskörét, másrészt műszaki felsőoktatásban tanuló hallgatónők helyzetét vizsgálta. Kutatási célkitűzések közé tartozott annak meghatározása, hogy miként zajlik a középiskolás lányok pályaválasztása, hogyan jutnak el a műszaki felsőoktatásig, valamint hogy milyen középiskolai esélyek és nemi különbségek befolyásolják a műszaki irányba orientálódást. A kutatás egyetemi szakasza arra fókuszált, hogy ismereteket szerezzünk arról, miképpen döntöttek a műszaki pálya mellett a megkérdezett hallgatónők. Kíváncsiak voltunk arra is, mennyire befolyásolja tanulmányaikat, jövőbeni terveiket női mivoltuk; illetve, vizsgáltuk, hogy milyen tapasztalatok érték őket a férfihallgatók és a tanárok részéről. A kutatás relevanciáját a nők és férfiak közötti esélyegyenlőtlenség csökkentésének célja is adja, amely hangsúlyos célkitűzése az Európai Uniónak. A kutatás kvantitatív fázisa jelenleg is zajlik. A későbbiekben további eredmények lesznek elérhetőek a honlapon.

Konferencia előadás a témában>>>
Az előadás rövidített változata >>>
Tanulmány a témában >>>


FOGYHÁLÓ: Fogyatékosügyi szervezetek kapcsolathálózata Magyarországon és a világban

A kutatás célja a Magyarországon működő, fogyatékos személyek érdekvédelmével, segítésével, támogatásával foglalkozó szervezetek, intézmények hálózatának szervezetszociológiai és kapcsolathálózati megközelítésű vizsgálata. A kutatás során elsősorban arra keressük a választ, milyen viszonyok, milyen együttműködési keretek, milyen közös innovációs és fejlesztési célok jellemzik a magyarországi fogyatékosügyi szervezeteit, milyen módon valósul meg a szervezetközi kommunikáció, milyen eszközök állnak a szervezetek rendelkezésére egymás eléréséhez, mozgósításához, a közös működés megvalósításához.

További részletek >>>


VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG: Foglalkoztatási hatások Magyarországon

A 2007-2008-ban az Egyesült Államok pénzpiacairól indult, világméretű krízissé terebélyesedett gazdasági sokk Magyarországra gyakorolt hatásait a legtöbb magyar állapolgár saját bőrén érzi. Kevésbé  köztudott ugyanakkor, hogy a Magyarországon (is) működő globális vállalatok milyen foglalkoztatási hatásokkal szembesültek a válság következményei kapcsán. Meglátásunk szerint ugyanakkor  - eleddig - a munkaerő-piaci elemzők is elsősorban  a makrogazdasági mutatókkal megragadható folyamatokra koncentráltak, s a belső szervezeti működésben jelentkező, szervezetszociológiai mechanizmusok  analízise egyelőre várat magára. E hiány betöltésének megkezdésére törekedtünk, a világgazdasági válság foglalkoztatási hatásaira koncentráló kutatásunkkal, reménykedve abban, hogy példánkat több magyar kutató cég is követendőnek tartja. 
Lezárult a 2009 áprilisa és júniusa között, kvantitatív módszerekkel végzett  kutatásunk melyet  Magyarországon működő nagyvállalatok körében folytattunk a világgazdasági válság foglalkoztatási vonatkozásairól, valamint a vállalatok menedzsereinek jövőbeni kilátásairól. A KrOnLineS adatfelvételi rendszer felhasználásával lefolytatott felmérésben  összesen 115 nagyvállalat HR vezetője vett részt, a TOP 500 vállalatai köréből. A kérdőív blokkok elsősorban a jelenlegi foglalkoztatási helyzetre, illetve a jövőbeli kilátásokra koncentráltak.


További részletek >>>


ŐSSEJT KUTATÁS: Magyar közvélemény nemzetközi összehasonlításban

Kvalitatív módszertan alkalmazásával végzett véleménykutatásunk során a magyar társadalom különböző rétegeiben folytattunk fókuszcsoport vizsgálatot. A véleménykutatási munka értelmezési keretbe helyezése érdekében kvantitatív tartalomelemzési tevékenységet is végeztünk, melynek során Magyarország legnagyobb napilapjait elemeztük. Kutatásunk  során nemzetközi összehasonlításokat
is végeztünk, törekedve egy induló kutatási terület magyarországi meghonosítására. A téma várhatóan egyre több véleménykutató céget mozgat meg, örömünkre szolgált e folyamat élére állni.

További részletek >>>


NAGYVÁLLALATI SZEKTOR: A TOP 500 HR vezetői csökkenő létszámot prognosztizálnak

Nagyvállalati szervezetkutatásunk során az árbevétel tekintetében legnagyobb 500 vállalat emberi erőforrás tervezésével kapcsolatban is méréseket végeztünk. Kiemelendő, hogy a 2008. évi tervekkel kapcsolatban átlagosan 35,9%-os létszámcsökkenést várható. A Magyarországon működő nagyvállalatok átlagosan 1040 főre tervezik idei átlagos alkalmazotti létszámukat. Ennél az adatnál ugyanakkor viszonylag nagyszámú bizonytalankodó vállalatot találtunk, a cégek 6,4%-a nem tudta előre jelezni 2008-as alkalmazotti létszámra vonatkozó terveit. Ez a HR tervezési adat minden bizonnyal meghaladja a természetes fogyásból eredő létszámcsökkenést, így átlagosan létszámcsökkentéssel kell számolnunk a magyar nagyvállalati szektorban.

További részletek >>>


KKV SZEKTOR: A hazai kis- és középvállalatok kevés külföldit foglalkoztatnak

Lezárult felmérésünk a 250 főnél kevesebb, de 9 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégek körében. A megkérdezett kis- és középvállalati munkáltatók mindössze 8%-a foglalkoztat állandóan vagy alkalomszerűen külföldi munkavállalót, 84,7%-uk, esetében erre még egyszer sem akadt példa. Feltételezzük, hogy a fennmaradó döntő többség (92%) teljes mértékben tapasztalatlan a külföldiek munkavállalását illetőn, illetve korábbi cégeinél szerzett esetleges ismereteiből illetve környezete, személyes beállítódásai vezérlik későbbi válaszaikban. Ezzel kapcsolatban hívjuk el a figyelmet a magyar társadalom nemzetközi léptékben is magas idegenellenes beállítódásaira, melyet több szakértő rendszeresen megerősít, mérésekre alapozott elemzéseivel.

További részletek >>>


MÉDIA KUTATÁS: A menekültügy reprezentációja a magyar sajtóban

A sajtókép-kutatás során a két vezető hazai napilap menedékkérőkről kialakított képét elemeztük kétfajta módszer segítségével: deskriptív és exploratív elemzések tartalom elemzés elvégzésére kerítettünk sort. Egyrészt leíró információkat szolgáltatunk a menedékkérők magyar sajtóban való megjelenéséről, másfelől megkísértünk magyarázó modelleket kidolgozni arra nézve, hogy milyen háttértényezők működnek a sajtó menedékkérőkkel kapcsolatos képe mögött.

További részletek >>>


KROLIFY A MÉDIÁBAN: DUNA TV interjú a Krolify menekültügyi kutatásai kapcsán

A Duna TV Sors-Váltó c. műsorában a KROLIFY menekültügyi kutatásairól is informálta a világot. Az intézet kutatásvezetője mellett neves hazai menekültügyi szakemberek mondják el tapasztalataikat a menedékkérőkről. Jogi dimenziók, a befogadó állomások szakemberei az Igazságügyi és rendészeti Minisztérium szakembere, valamint a menedékkérőkkel foglalkozó neves hazai ngo-k szakembereivel készített interjúk részletes bepillantást nyújtanak a hazai menekültügy legfontosabb kérdéseiről, bepillantást engedve a néhány európai létékű dimenziójába.

További részletek >>>


CSR - VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS: Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási gyakorlata

Felmérésünkben a kvantitatív (kérdőív) és kvalitatív (strukturált interjú, fókuszcsoport) módszerekkel vizsgáltuk a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási gyakorlatát hazai nagyvállalatokat körében. Kutatásunk hiánypótló, hisz bár a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásáról számos közgazdaságtudományi, szervezetszociológiai, illetve több tudományterületet felölelő fogyatékosságtudományi elemzés lát napvilágot világszerte, Magyarországon egyelőre relatíve kevés a megjelenő munkák száma a foglalkoztatáspolitikával, munkatudománnyal foglalkozó szaktudományos írások körében. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rátája, gazdasági aktivitása, valamit iskolai végzettsége világszerte, így Magyarországon is elmarad a népesség egészéhez képest. Ebben az összefüggésben a hazai statisztikák az Unió átlagához képesti elmaradást (is) tükröznek. Magyarországon több mint 550 ezer fogyatékos személy él, kb. 9%-uk dolgozik. Közel 500 ezer fő (aktív korú személy) részesedik rokkantsági nyugdíjban, és mintegy 200 ezren kapnak járadékot. Szomorú, hogy a nem foglalkoztatott fogyatékos személyek mindössze 4%-a keres munkát. Az éves szinten munkakeresőként regisztrált több mint 40 ezer fő megváltozott munkaképességű személy harmada talál munkát.


További részletek >>>
 
 
 
 
Vissza a főoldalra | Kapcsolatfelvétel